Baby girl name ideas?

Josephine is a pretty name that is rarely used anymore.

1 Like

Jolene Marie
Jaylynn Ann
Joy Lynn
Josie Marie
Josalyn Nicole
Jette Blue
Julaine Skye
Jaren Kay
Janie Sue
Josett Rae
Jami Mara
Janna Joy

Jacinta ,Jayla,Jaelyn, Jaleigh Jenell

:point_left::point_left::point_left:
Ijs great name lol

Jayde, Jace, Jocelyn, Joyce, Joy,

Joss, Jakelin, Johnnie, Joan

Yuki means white snow in Japanese it’s short for yukiko

I love Beckett, I know not a J.

Jurnee, jubilee, jacey, jazzelle , jazzlyn, jersey, Juno, jamia , jayleigh, jayliana, jewelz, jaxie, Juneau, josefa

Jaxie
Jubilee
Jasmine
Jasper

Joslyn jubilee josi jana jinger

Jessica
Jesse
Jolene
Jenny
Jodie
Jacqui
Jose
Jemma

Jasmine Jessica Jessie Joan June Jill

Jasmine, Jennifer, Jackie, Jesse